สถาบันแห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศ ที่เปิดสอนหลักสูตรวิทยาการปัญญา
 
 
       

       

 

ดร.ภัทราวดี มากมี และนิสิตวิทยาลัยฯ เข้าร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ  ครั้งที่ ๓๑  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙
เมื่อวันที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา