สถาบันแห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศ ที่เปิดสอนหลักสูตรวิทยาการปัญญา
 
 
       

       

 

คณบดี ดร.พูลพงศ์ สุขสว่าง และดร.ปรัชญา แก้วแก่น เข้าร่วมประชุมคณะทำงานโครงการฝึกอบรม
“สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙
เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม ศ.ดร.ประดิษฐ์ เชี่ยวสกุล ชั้น ๒ อาคาร วช.๒