สถาบันแห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศ ที่เปิดสอนหลักสูตรวิทยาการปัญญา
 
 
       

       

 

สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดโครงการศึกษาดูงานภายในประเทศ: ก้าวแห่งการพัฒนา ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ เพื่อพัฒนาความสามารถ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม วิธีการคิด วิธีการทำงาน ให้เกิดการพัฒนาตนเองและองค์กร
และพิจารณาเห็นว่าวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นสถาบันที่เปิดสอนศาสตร์ใหม่ทางด้านวิทยาการปัญญา
(Cognitive Science) มุ่งค้นหาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างสมอง จิตใจ และพฤติกรรม-ของมนุษย์ เป็นการเปิดโลก
ของการวิจัยสมัยใหม่ จึงได้เดินทางมาศึกษาดูงาน ณ วิทยาลัยฯ เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙