สถาบันแห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศ ที่เปิดสอนหลักสูตรวิทยาการปัญญา
 
 
       

       

 

ด้วยวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิตให้สอดคล้องกับพันธกิจของวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา    ที่เน้นในเรื่องผลิตมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมทางด้าน Cognitive Science และ Multidisciplinary Science  ซึ่งการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมทางด้าน Cognitive Science และ Multidisciplinary Science ให้กับสังคมนั้น วิทยาลัยฯ ถือเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจที่สำคัญอย่างหนึ่ง  โดยเฉพาะศาสตร์ทางด้านวิทยาการปัญญานั้นถือว่าเป็นองค์ความรู้แบบพหุศาสตร์ (Multidisciplinary) ที่ศึกษาการเชื่อมโยงระหว่างสมอง จิตใจ และพฤติกรรม (Brian, Mind and Behavior) ดังนั้น เพื่อเป็นการพัฒนานิสิตให้มีความรู้ความเข้าในศาสตร์ทางวิทยาการปัญญาที่มากขึ้น และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ศึกษาค้นคว้า    ทำการวิจัยต่อยอดองค์ความรู้ รวมถึงการนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์กับคุณภาพชีวิตของตนเอง และบุคคล  อื่น ๆ ในสังคมได้อย่างกว้างขวาง  นอกจากนี้ยังจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างเรียนและหลังจบการศึกษาไปทำงานแล้ว ตลอดจนแนวคิดว่าทำอย่างไรถึงจะได้ระหว่างศิษย์เก่ารุ่นพี่ และ รุ่นน้อง
ดังนั้นฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าวิทยาลัยฯ จึงเห็นสมควรจัดทำโครงการพัฒนานิสิต : วิทยาการปัญญาพัฒนาสังคมและมนุษยชาติ วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา  ประจำปี ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ ภูเขางาม พาโนรามา รีสอร์ท จังหวัดนครนายก
 เพื่อให้นิสิตมีความรู้ทางด้านวิทยาการปัญญาที่สามารถนำมาประยุกต์เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมทางด้าน Cognitive Science
และ Multidisciplinary Science ให้แก่สังคมและบุคคลทั่วไปได้