สถาบันแห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศ ที่เปิดสอนหลักสูตรวิทยาการปัญญา
 
 
       

       

 

วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา ได้รับการอนุมัติจากสภา มหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ให้จัดตั้งขึ้นเป็นหน่วยงานระดับคณะวิชา มีหน้าที่จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา วิจัย และบริการทางด้านวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๙ วิทยาลัยฯ ได้จัดทำกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยฯ ครบรอบ ๘ ปี ขึ้นเพื่อให้คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตได้ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญของวันก่อตั้งวิทยาลัยฯ สร้างจิตสำนึกให้รักและผูกพันกับองค์การ และเกิดความสามัคคีในหมู่คณะ ตลอดจนเป็นการสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามและเพื่อเป็น สิริมงคลแก่บุคลากร โดยช่วงเช้าเป็นกิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระ ซึ่งมีผู้บริหาร คณาจารย์ ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบันมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก

ช่วงบ่ายได้มีการจัดกิจกรรมเสวนา เรื่อง “ทำอย่างไรให้ได้หัวข้อวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์” โดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์ของนิสิตของวิทยาลัยฯที่ผ่านการสอบเค้าโครงฯแล้ว และแนวทางในการหาหัวข้อวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ จากท่านคณบดี และ รศ.ดร.เสรี ชัดแช้ม ณ ห้อง RMCS ๒๐๗

และในช่วงเย็นได้จัดงานแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต ของวิทยาลัยฯ ที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ บริเวณสนามหน้าอาคารวิทยาลัยฯ ทั้งนี้ชมรมนิสิต ได้มอบเงินจากการจัดกิจกรรม เพื่อใช้ในกิจการของวิทยาลัยฯ จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น ๙๑,๔๗๙ บาท