สถาบันแห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศ ที่เปิดสอนหลักสูตรวิทยาการปัญญา
 
 
       

       

คณบดี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ของวิทยาลัยฯ
เข้าร่วมรดน้ำขอพร อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา
รศ.เชาวน์ มณีวงษ์ ศ.ดร.สุชาติ อุปถัมภ์ และ รศ.ชารี มณีศรี
เนื่องในประเพณีวันสงกรานต์
เมื่อวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๙ และวันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๙

และเมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๙ วิทยาลัยฯ จัดงานรดน้ำขอพร
ผศ.ดร.สุชาดา กรเพชรปาณี และ รศ.ดร.เสรี ชัดแช้ม ตามประเพณีวันสงกรานต์
ณ วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา