สถาบันแห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศ ที่เปิดสอนหลักสูตรวิทยาการปัญญา
 
 
       

       

คณบดี คณะผู้บริหาร และคณาจารย์
ร่วมแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต ของวิทยาลัยฯ
ที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
โดยในปีการศึกษา ๒๕๕๗ มีผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน ๑๘ คน
แบ่งเป็น มหาบัณฑิตจำนวน ๘ คน และดุษฎีบัณฑิต จำนวน ๑๐ คน