สถาบันแห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศ ที่เปิดสอนหลักสูตรวิทยาการปัญญา
 
 
       

       

ทีมวิจัยของวิทยาลัยฯ ได้มาสรุปงานวิจัย
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
(Integrity and Transparency Assessment)
ของหน่วยงานภาครัฐ (๑๒๑ หน่วยงาน)
และสำนักงาน ป.ป.ช. (สำนักงาน ป.ป.ช. ๗๖ จังหวัด)
เมื่อวันที่ ๔-๑๐ เมษายน ๒๕๕๙ ณ ประเทศญี่ปุ่น