สถาบันแห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศ ที่เปิดสอนหลักสูตรวิทยาการปัญญา
 
 
       

วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา จัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคม
เรื่อง "เสริมสร้างความรู้คู่คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ให้แก่เยาวชนเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน"

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับการถ่ายทอดวิธีการฝึกสมาธิ พร้อมฝึกปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างความรู้คู่คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
เมื่อวันจันทร์ที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๙
ณ โรงเรียนอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว