สถาบันแห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศ ที่เปิดสอนหลักสูตรวิทยาการปัญญา
 
 
       

 

การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

วิทยาลัยฯ ได้มุ่งเสริมสร้างพัฒนาบุคลากรเพื่อประโยชน์ต่อการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยฯ ไปสู่การปฎิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
อย่างเป็นรูปธรรม สำนักงานคณบดี จึงได้จัดโครงการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ของ
วิทยาลัยฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม RMCS 1๐๗ อาคารวิทยาลัย
วิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ ทิศทาง เป้าหมายการดำเนินงาน
และการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยฯ ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ จรรยาบรรณ
และบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในฐานะอาจารย์ผู้สอน
เสริมสร้างแนวความคิดและทักษะเกี่ยวกับการทำงาน รวมทั้งการมีเจตคติที่ดีในการทำงานและ
การมีส่วนร่วมในการพัฒนาวิทยาลัยฯ และเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้ร่วมงานภายในวิทยาลัยฯ
โดยมี รศ.ดร.เสรี ชัดแช้ม ผู้ทรงคุณวุฒิของวิทยาลัยฯ และ ผศ.ดร.พูลพงศ์ สุขสว่าง รองคณบดีฝ่าย
ยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ เป็นผู้บรรยาย