สถาบันแห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศ ที่เปิดสอนหลักสูตรวิทยาการปัญญา
 
 
       

การปรับปรุงการเรียนการสอนเพื่อก้าวสู่มาตรฐานสากล

ฝ่ายวิชาการ และประธานสาขาวิชาฯ ของวิทยาลัยฯ ได้จัดทำโครงการปรับปรุง
การเรียนการสอนเพื่อก้าวสู่มาตรฐานสากล วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา
ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ในวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม RMCS 1๐๗
เพื่อให้คณาจารย์ของวิทยาลัยฯ ได้ร่วมกันเสนอความคิดเห็นและอภิปรายเกี่ยวกับ
การปรับปรุงรายวิชาที่เปิดสอนอยู่ รวมถึงพัฒนาเอกสารประกอบการสอนในแต่ละรายวิชา
ให้มีความทันสมัย โดยมี ผศ. ดร.สุชาดา กรเพชรปาณี คณบดี และ รศ.ดร.เสรี ชัดแช้ม
ผู้ทรงคุณวุฒิของวิทยาลัยฯ เป็นวิทยากร