สถาบันแห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศ ที่เปิดสอนหลักสูตรวิทยาการปัญญา
 
 
       

โครงการ RMCS ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด
เทิดไท้องค์ราชัน ประจำาปี ๒๕๕๙

เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ฝ่ายกิจการนิสิตและ ศิษย์เก่า ได้จัดโครงการ “RMCS ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด
เทิดไท้ องค์ราชัน ประจำปี ๒๕๕๙” เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก มี คำขวัญว่า “ประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด”
เพื่อให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ศิษย์เก่า และนิสิต ตระหนักถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด
วิธีการหรือแนวทางในการแก้ปัญหา และร่วมกันเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสมหามงคล
ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพล อดุลยเดช ทรงเสด็จถวัลยราชสมบัติ ครบ ๗๐ ปี
โดย ผศ. ดร.สุชาดา กรเพชรปาณี เป็นประธานเปิดงานและมีบรรยายพิเศษเรื่อง “รู้ทัน เลี่ยงภัย ยาเสพติดให้โทษ”
โดยนายสนอง คล�้าฉิม ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองโคน อำเภอเมือง จังหวัด
สมุทรสงคราม และเรื่อง “ผลของเนื้อหาเชิงบวกในโฆษณาการต่อต้าน การสูบบุหรี่ที่มีผลต่อความจำ”
โดยนายชูชาติ ศิริปัญจนะ นักทรัพยากร บุคคลชำนาญการ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม