สถาบันแห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศ ที่เปิดสอนหลักสูตรวิทยาการปัญญา
 
 
       

 

คณจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตวิทยาลัยฯ ได้เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยบูรพา ครบรอบ ๖๑ ปี
โดยมีนิสิตและศิษย์เก่าของวิทยาลัยฯ ได้รับรางวัล ได้แก่

๑. นางสาววัฒนารี อัมมวรรธ ได้รับรางวัลนิสิตดีเด่น

๒. นายสุพจน์ นา่คสวัสดิ์ ได้รับรางวัลโล่เกียรติคุณชนิดสีทองแดง สำหรับผู้ทำประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัย

เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ หอประชุมธำรง บัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา