สถาบันแห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศ ที่เปิดสอนหลักสูตรวิทยาการปัญญา
 
 
       

วิทยาลัยฯ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง "การใช้โปรแกรมจัดการทางบรรณานุกรม ENDNOTE ครั้งที่ ๑" ให้กับนิสิตวิทยาลัยฯ
เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ ห้อง ๔๐๐ อาคารวิทยาลัยฯ