สถาบันแห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศ ที่เปิดสอนหลักสูตรวิทยาการปัญญา
 
 
       

 

คณบดี คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต ร่วมทำ บุญ ฟังการบรรยายธรรม ถวายเทียนพรรษา และ ถวายภัตตาหารเพล แด่พระภิกษุสงฆ์เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และเข้าพรรษา ประจำ ปี ๒๕๕๗
เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ณ วัดเก่าโบราณ จังหวัดชลบุรี

และเข้าร่วมขบวนแห่เทียนพรรษาของมหาวิทยาลัยบูรพา
เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๙