สถาบันแห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศ ที่เปิดสอนหลักสูตรวิทยาการปัญญา
 
 
       

 

คณบดี รศ.ดร.เสรี ชัดแช้ม ผศ.ดร.พูลพงศ์ สุขสว่าง ดร.ภัทราวดี มากมี และ ดร.ปิยะทิพย์ ประดุจพรม
ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การพัฒนาแบบทดสอบเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว"
ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมพรหมนิมิต วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว