สถาบันแห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศ ที่เปิดสอนหลักสูตรวิทยาการปัญญา
 
 
       

 

 

วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา
ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย รายงานการวิจัย และบทความวิจัย"
ให้กับผู้บริหารและคณาจารย์ จากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ระหว่าง วันที่ ๑ - ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ณ ห้อง ๑๐๗ วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา

โดยมีคณาจารย์จากวิทยาลัยฯ เป็นวิทยากร ได้แก่ ผศ.ดร.สุชาดา กรเพชรปาณี
ดร.ภัทราวดี มากมี ดร.ปรัชญา แก้วแก่น และ ดร.พีร วงศ์อุปราช
และภายหลังเสร็จสิ้นการฝึกอบรม ได้มีการมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้เข้าอบรมโดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สุชาดา กรเพชรปาณี
คณบดีวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา เป็นผู้มอบวุฒิบัตร