สถาบันแห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศ ที่เปิดสอนหลักสูตรวิทยาการปัญญา
 
 
       


วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา
จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙
เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม RMCS ๒๐๗ อาคารวิทยาลัยฯ