สถาบันแห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศ ที่เปิดสอนหลักสูตรวิทยาการปัญญา
 
 
       


วิทยาลัยฯ จัดโครงการ "การเพิ่มประสิทธิภาพความจำในผู้สูงอายุ" ซึ่งเป็นโครงการร่วมกับ
โครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ "การพัฒนาศักยภาพประชาชนแสนสุข"
จัดโดยมหาวิทยาลัยบูรพา
เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ณ วัดราษฎร์ศรัทธา จังหวัดชลบุรี