สถาบันแห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศ ที่เปิดสอนหลักสูตรวิทยาการปัญญา
 
 
       


คณบดี และคณาจารย์ ของวิทยาลัยฯ ได้เข้ารับเกียรติบัตร การรับรองเป็น “วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย”  
โดยมีนางสาวสุกัญญา  ธีระกูรณ์เลิศ เลขาธิกาคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เป็นผู้มอบ 
ในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๕๙ (Thailand Research Expo 2016)”
ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ
ภายใต้แนวคิด “วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน”
เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙