สถาบันแห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศ ที่เปิดสอนหลักสูตรวิทยาการปัญญา
 
 
       


วิทยาลัยฯ จัดการบรรยายพิเศษ เรื่อง "(Neuro) Physiological Study of Cognitive and Affective Techniques and Experiment Paradigms"
โดยได้รับเกียรติจาก Prof. Dr. Fernando Barbosa จาก University of Proto ประเทศโปรตุเกส เป็นวิทยากรบรรยาย
เมื่อวันที่
๑๐ กันายนยน พ.ศ.๒๕๕๙
ณ ห้องประชุม ๒๐๗ อาคารวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา