สถาบันแห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศ ที่เปิดสอนหลักสูตรวิทยาการปัญญา
 
 
       


วิทยาลัยฯ ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ หลักสูตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
ตามเกณฑ์มาตรฐานและตัวบ่งชี้ของ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม RMCS ๒๐๗ ณ อาคารวิทยาลัยฯ

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร วิทยาลัยฯ ได้ในระดับคุณภาพดีมาก