สถาบันแห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศ ที่เปิดสอนหลักสูตรวิทยาการปัญญา
 
 
       


คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยฯ เข้าร่วมงานเกียรติภูมิแห่งบูรพา ๒๕๕๙
เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๙
ณ ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรม เทา-ทอง มหาวิทยาลัยบูรพา