สถาบันแห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศ ที่เปิดสอนหลักสูตรวิทยาการปัญญา
 
 
       


วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับส่วนงาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ตามเกณฑ์มาตรฐานและตัวบ่งชี้ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ ๒๙-๓๐กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม RMCS ๒๐๗ ณ อาคารวิทยาลัยฯ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชนศักดิ์  บ่ายเที่ยง เป็นประธานกรรมการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระวัฒน์  จันทึก และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์  เขียวมั่ง เป็นกรรมการ การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับส่วนงาน วิทยาลัยฯ ได้ในระดับคุณภาพดีมาก