สถาบันแห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศ ที่เปิดสอนหลักสูตรวิทยาการปัญญา
 
 
       


คณบดี คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และ นิสิต วิทยาลัยฯ
ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลบัณรสมวาร (๑๕ วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร

วันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙
ณ หอประชุม ธำรง บัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา