สถาบันแห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศ ที่เปิดสอนหลักสูตรวิทยาการปัญญา
 
 
       


วิทยาลัยฯ จัดการบรรยายพิเศษ เรื่อง "Perceptual-cognitive function in different populations: Neuroscience and training transfer evidence using the NeuroTracker approach" โดยได้รับเกียรติจาก Prof. Dr. Jocelyn Faubert จาก Université de Montréal ประเทศแคนาดา เป็นวิทยากรบรรยาย
เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๙ ณ ห้อง ๓๐๐ อาคารวิทยาลัยฯ โดยมีคณาจารย์ และนิสิต เข้าร่วมฟังการบรรยายจำนวนมาก