สถาบันแห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศ ที่เปิดสอนหลักสูตรวิทยาการปัญญา
 
 
       


คณบดี คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต วิทยาลัยฯ
ร่วมกิจกรรม "รวมพลังแห่งการภักดี" ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อประกาศความจงภักดี และร่วมรำลึกถึง
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพปีที่ ๘๙ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี มีมติ
เห็นชอบให้จัดกิจกรรมขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๙
ณ บริเวณหน้าหอประชุมธำรง บัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา