สถาบันแห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศ ที่เปิดสอนหลักสูตรวิทยาการปัญญา
 
 
       


ตามที่รัฐบาลประกาศนโยบายสร้างเสริมสุขภาพเจ้าหน้าที่รัฐ ด้วยการชักชวนให้ออกกำลังกาย
เป็นประจำระหว่างสัปดาห์ของการทำงาน วิทยาลัยฯ จึงได้มีการจัดกิจกรรมการออกกำลังกายของบุคลากร และนิสิตขึ้น
โดยให้บุคลากรและนิสิตของวิทยาลัยฯ ออกกำลังกายทุกวันพุธ เวลา ๑๖.๐๐ น. - ๑๖.๓๐ น.
ณ บริเวณสวนสมุนไพร ด้านหลังอาคารวิทยาลัยฯ