สถาบันแห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศ ที่เปิดสอนหลักสูตรวิทยาการปัญญา
 
 
       


วิทยาลัยฯ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง"การวิเคราะห์ โมเดลสมการโครงสร้างโดยใช้โปรแกรม LISREL และ Mplus"
ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ณ ห้อง ๑๐๓ อาคารวิทยาลัยฯ
โดยมี ผศ.ดร.พูลพงศ์ สุขสว่าง และ ดร.ภัทราวดี มากมี เป็นวิทยากร บรรยาย