สถาบันแห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศ ที่เปิดสอนหลักสูตรวิทยาการปัญญา
 
 
       


วิทยาลัยฯ จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับบัณฑิต ศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๙

เมื่อวันที่ ๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม RMCS ๑๐๗ อาคาร วิทยาลัยฯ