สถาบันแห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศ ที่เปิดสอนหลักสูตรวิทยาการปัญญา
 
 
       


เลือกกรรมการสภาวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ประเภทคณาจารย์ประจำ
ไม่ต่ำกว่า รองศาสตราจารย์ จาก ๓ กลุ่มสาขาวิชา

คณาจารย์ประจำวิทยาลัยฯ เข้าร่วมเลือกกรรมการสภาวิชาการ ประเภทคณาจารย์ประจำซึ่งดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
ประเภทคณาจารย์ประจำ ไม่ต่ำกว่ารองศาสตราจารย์ ำ กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ ห้อง ๑๐๓ อาคารวิทยาลัยฯ