สถาบันแห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศ ที่เปิดสอนหลักสูตรวิทยาการปัญญา
 
 
       


กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙


วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา จัดพิธีการไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
เพื่อให้ศิษย์เก่าและนิสิตวิทยาลัยฯ ได้ แสดงความเคารพและระลึกถึงพระคุณของครูอาจารย์ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ แสดงความกตัญญูกตเวทีแด่บูรพาจารย์ทั้งในอดีตและปัจจุบัน ซึ่งเป็นการปลูกฝังค่านิยม อันดีงามให้แก่นิสิต อีกทั้งยังเป็นการสืบทอดประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐  ณ ห้อง RMCS ๒๐๗ อาคารวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา และในวันเดียวกันนี้ได้จัดโครงการกีฬา
เพื่อเสริมสร้างสุขภาพ และสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ครั้งที่ ๑๑ เพื่อให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ศิษย์เก่าและ นิสิตของวิทยาลัยฯ มีสุขภาพพลานามัยที่ดีจากการออกกำลังกาย รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย สร้าง ความสามัคคีในหมู่คณะ นอกจากนี้ยังได้สอดแทรกกีฬาพื้นบ้านของไทยไว้ด้วย เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ณ สนามกีฬา บางแสน ฟุตบอลคลับ