สถาบันแห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศ ที่เปิดสอนหลักสูตรวิทยาการปัญญา
 
 
       


ดร.ภัทราวดี มากมี และนิสิตวิทยาลัยฯ เข้าร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐
เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา และได้แจกกระเป๋า นักเรียนให้กับเด็กที่มาร่วมงาน