สถาบันแห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศ ที่เปิดสอนหลักสูตรวิทยาการปัญญา
 
 
       


คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต วิทยาลัยฯ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (๑๐๐ วัน)
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จัดโดยมหาวิทยาลัยบูรพา
เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และแสดงความอาลัยเนื่องในโอกาสครบ ๑๐๐ วัน แห่งการสวรรคต
ของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙ ณ หอประชุมธำรง บัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา