สถาบันแห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศ ที่เปิดสอนหลักสูตรวิทยาการปัญญา
 
 
       

 

งานส่งเสริมงานวิจัย กองบริการการศึกษา เข้าเยี่ยมห้องปฏิบัติการสัตว์ทดลองวิทยาการปัญญาระบบประสาท
(Animal Cognitive Neuroscience Laboratory: ACoN) วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา
เลขทะเบียน ๒-๐๑๑๐-๐๐๗๕-๑ ซึ่งเป็นสถานที่ดำเนินการต่อสัตว์จากคณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ มหาวิทยาลัยบูรพา
เพื่อเป็นการซักซ้อมและเตรียมความพร้อมก่อนการเยี่ยมสำรวจจากคณะทำงานเยี่ยมสำรวจสถานที่ดำเนินการ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา