สถาบันแห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศ ที่เปิดสอนหลักสูตรวิทยาการปัญญา
 
 
       

 

วิทยาลัยฯ จัดโครงการอบรมระยะสั้น ประจำปี 2560
เรื่อง "การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างโดยใช้โปรแกรม AMOS"

เมื่อวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๐

ณ ห้อง RMCS 300