สถาบันแห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศ ที่เปิดสอนหลักสูตรวิทยาการปัญญา
 
 
       

 

การเยี่ยมสถานที่ดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

คณะผู้เยี่ยมสำรวจสถานที่ดำเนินการต่อสัตว์ เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (คกส.) โดย ดร.ประดน จาติกวนิช พร้อมคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่ง ชาติ (วช.) และสถาบันพัฒนาการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (สพสว.) เยี่ยมสำรวจห้องปฏิบัติการสัตว์ทดลองวิทยาการปัญญาระบบประสาท (Animal Cognitive Neuroscience Laboratory : ACoN)
โดยมี ผศ.ดร. สุชาดา กรเพชรปาณี คณบดีวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา
ดร.ปรัชญา แก้วแก่น ผู้กำกับสถานที่ดำเนินการเลี้ยงสัตว์ และ ดร.ยุทธนา จันทะขิน เข้าร่วมต้อนรับ

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560

ณ วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา ม.บูรพา