สถาบันแห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศ ที่เปิดสอนหลักสูตรวิทยาการปัญญา
 
 
       

 

คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต วิทยาลัยฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมเวียนเทียน
เนื่องในวัน มาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๐

เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๐

ณ ลานธรรม มหาวิทยาลัยบูรพา