สถาบันแห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศ ที่เปิดสอนหลักสูตรวิทยาการปัญญา
 
 
       

 


Prof. Sebastian Pannasch จาก Institute of Psychology III, Technische Universität Dresden, Germany.
ได้เดินทางมาแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้วิทยาการด้านจิตวิทยาทางปัญญา
ระหว่าง วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา และ Technische Universität Dresden ประเทศเยอรมัน
รวมถึงหารือเบื้องต้นในการแลกเปลี่ยนนิสิตและอาจารย์

เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๐

ณ วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา