สถาบันแห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศ ที่เปิดสอนหลักสูตรวิทยาการปัญญา
 
 
       

 


วิทยาลัยฯ จัดกิจกรรมทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา ครบรอบ ๙ ปี
(วันสถาปนาวิทยาลัยฯ วันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑) ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
โดยมีการทำบุญในช่วงเช้า ช่วงบ่ายมีการบรรยายพิเศษ เรื่อง “Introduction to Cognitive Diagnosis Modeling
(CDM) analysis using the GDINA package and its applications” โดยมี Prof. Dr. Jimmy de la Torre, Faculty of Education,
University of Hong Kong, China. Dr. Nathan Minchen, The State University of New Jersey, USA.
และ Dr. Miguel A. Sorrel, Universitat Antonom de Madrid, Spain เป็นวิทยากรบรรยายชมรมนิสิตวิทยาลัยฯ

ชมรมศิษย์เก่าวิทยาลัยฯ จัดกิจกรรมแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ครัวมารีน บางพระ จังหวัดชลบุรี
โดยในปีนี้มีผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน ๒๙ คน ประกอบด้วย ดุษฎีบัณฑิต จำนวน ๑๖ คน และ มหาบัณฑิต จำนวน ๑๓ คน
และวันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ช่วงเช้ามีการนำเสนอผลงานวิจัยสหสาขา
โดยคณาจารย์ของวิทยาลัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘