สถาบันแห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศ ที่เปิดสอนหลักสูตรวิทยาการปัญญา
 
 
       

 


เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๐ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตเข้าร่วมรดน้ำขอพร ท่านคณบดี และ รศ.ดร.เสรี ชัดแช้ม
เนื่องในประเพณีวันสงกรานต์ ณ ห้อง ๑๐๐ อาคารวิทยาลัย

เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๐ คณบดี คณาจารย์ และ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมรดน้ำขอพร รศ.เชาวน์ มณีวงษ์
เนื่องในประเพณีวันสงกรานต์ ณ พรรคพลังชล จังหวัดชลบุรี

เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ คณบดี คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมรดน้ำขอพร ศ.ดร.สุชาติ อุปถัมภ์
เนื่องในประเพณีวันสงกรานต์ ณ ห้อง ๑๐๐ อาคารวิทยาลัย