สถาบันแห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศ ที่เปิดสอนหลักสูตรวิทยาการปัญญา
 
 
       

 

วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา
ได้รับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปริญญาโทและปริญาเอก (วท.ม./ปร.ด.)
สาขาวิชาการวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา และ สาขาวิชาการวัดและเทคโนโลยีทางวิทยาการปัญญา
โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เขียวมั่ง เป็นประธานกรรมการตรวจหลักสูตร สาขาการวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา
และ ดร.สฤติ อิสริยานนท์ เป็นประธานกรรมการตรวจหลักสูตร สาขาการวัดและเทคโนโลยีทางวิทยาการปัญญา

เมื่อวันที่ 10-11 สิงหาคม พ.ศ.2560

ณ วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา ม.บูรพา