สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เรียกโดยย่อได้ ว่า “ สทศ. ” ใช้ชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “ NATIONAL INSTITUTE OF EDUCATIONAL TESTING SERVICE (PUBLIC ORGANIZATION) เรียกโดยย่อได้ ว่า “ NIETS ” เป็นสถาบันที่มีการกำหนดหลักการ นโยบาย มาตรการและเป้าหมาย โครงสร้างการบริหาร และการดำเนินกิจการ ความสัมพันธ์กับรัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บุคลากร การเงิน การตรวจสอบ และการประเมินผลที่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์การจัดตั้งสถาบันเพื่อบริหารจัดการและดำเนินการเกี่ยวกับการศึกษา วิจัย และให้บริการ ทางด้านการประเมินผลทางการศึกษาและทดสอบทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องรวมทั้งเป็นศูนย์กลางความ ร่วมมือด้านการทดสอบทางการศึกษาในระดับชาติและนานาชาติ
วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญามีปณิธานมุ่งมั่นที่จะสร้างความเป็นหนึ่งให้กับมหาวิทยาลัยบูรพา โดยการเป็นผู้นำทางด้านวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา ผลิตนักวิจัยมืออาชีพและผลิตผลงานวิจัยเพื่อสร้าง ชื่อเสียงและศักยภาพการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยให้กับมหาวิทยาลัยบูรพา
วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131

โทรศัพท์ 038-102077 โทรสาร 038-393487