ผลการสอบ O-NET


ผลการสอบ O-NET


ผลการทดสอบความรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ 1) ภาษาไทย 2) คณิตศาสตร์ 3) วิทยาศาสตร์ 4) ภาษาต่างประเทศ 5) ศิลปะ 6) สุขศึกษาและพลศึกษา 7) สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และ 8) การงานอาชีพและเทคโนโลยี

เลือกกลุ่มสาระการเรียนรู้

 

 

           
     
     
       
วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131

โทรศัพท์ 038-102077 โทรสาร 038-393487