ชื่อ-นามสกุล ผศ.ดร.อภิญญา อิงอาจ  
  สาขาวิชา การวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา  
  ปีการศึกษาที่สำเร็จ 2551
 
  ดุษฎีนิพนธ์ การพัฒนาสูตรปรับแก้การจำกัดพิสัยทางตรงแบบใหม่
Development of a Revised Formula for Correcting the Direct Range Restriction
 
  อาจารย์ที่ปรึกษา ศ. ดร.รัตนา ศิริพานิช
รศ. ดร.เสรี ชัดแช้ม
 
       
       
       
 
 
วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา โทร: 038-102077 โทรสาร: 038-393484 email: rmcs@buu.ac.th