ชื่อ-นามสกุล นายวรพจน์ แซ่หลี  
  สาขาวิชา การวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา  
  ปีการศึกษาที่สำเร็จ 2554
 
  ดุษฎีนิพนธ์

การตรวจสอบการผันแปรของผลผลิตทางการเกษตรโดยวิธีการประมาณช่วงความเชื่อมั่นของสัมประสิทธ์
การแปรผันแบบใหม่
AN EXAMINATION OF VARIABILITY OF AGRICULTURAL PRODUCT USING
THE NEW APPROXIMATION METHOD OF CONFIDENCE INTERVALS
FOR COEFFICIENT OF VARIATION

 
  อาจารย์ที่ปรึกษา

ผศ.ดร.สุชาดา กรเพชรปาณี
ดร.พัชรี วงษ์เกษม

 
       
       
       
       
  ชื่อ-นามสกุล นางสาวจินดา สวัสดิ์ทวี  
  สาขาวิชา การวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา  
  ปีการศึกษาที่สำเร็จ 2554
 
  ดุษฎีนิพนธ์

การตรวจสอบการผันผวนของผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และสิ่งก่อสร้าง โดยวิธีการประมาณค่าสัมประสิทธิ์การแปรผันแบบใหม่
AN EXAMINATION OF VOLATILITY OF THE RETURNS IN THE PROPERTY SECTOR AND CONSTRUCTION SECURITIES USING THE NEW ESTIMATION METHOD OF VARIATION COEFFICIENT

 
  อาจารย์ที่ปรึกษา

ผศ.ดร.สุชาดา กรเพชรปาณี
ดร.พัชรี วงษ์เกษม

 
       
       
       
       
  ชื่อ-นามสกุล นางสาววรรณา เฉลิมพรพงศ์  
  สาขาวิชา การวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา  
  ปีการศึกษาที่สำเร็จ 2554
 
  ดุษฎีนิพนธ์

ความแกร่งของโมเดลสมการโครงสร้างเชิงสำรวจ: อิทธิพลของขนาดกลุ่มตัวอย่างระดับของการแจกแจงไม่ปกติ ขนาดโมเดล และการกำหนดข้อมูลจำเพาะของโมเดลไม่ถูกต้อง
ROBUSTNESS OF EXPLORATORY STRUCTURAL EQUATION MODELING: EFFECTS OF SAMPLE SIZE, DEGREE OF NONNORMALITY, MODEL SIZE, AND MODEL MISSPECIFICATION

 
  อาจารย์ที่ปรึกษา ศ. ดร.รัตนา ศิริพานิช
รศ. ดร.เสรี ชัดแช้ม
 
       
       
       
       
  ชื่อ-นามสกุล นางสุธัญญา พรหมสมบูรณ์  
  สาขาวิชา การวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา  
  ปีการศึกษาที่สำเร็จ 2554
 
  ดุษฎีนิพนธ์

ผลของกลิ่นจากสารสกัดไม้ดอกหอมไทยที่มีต่อการผ่อนคลายความเครียด
THE EFFECTS OF AROMAS EXTRACTED FROM THAI FLOWERING PLANTS IN STRESS RELAXATION THERAPY

 
  อาจารย์ที่ปรึกษา

ผศ.ดร.สุชาดา กรเพชรปาณี
พญ.กาญจนา พิทักษ์วัฒนานนท์

 
       
       
       
       
  ชื่อ-นามสกุล นายกนก พานทอง  
  สาขาวิชา การวัดและเทคโนโลยีทางวิทยาการปัญญา  
  ปีการศึกษาที่สำเร็จ 2554
 
  ดุษฎีนิพนธ์

ผลของความยากของข้อสอบและความสามารถของผู้สอบที่มีต่อคลื่นไฟฟ้าสมอง: การศึกษาศักย์ไฟฟ้าสัมพันธ์กับเหตุการขณะทำการทดสอบด้านเลขคณิต
EFFECTS OF ITEM DIFFICULTY AND STUDENTS’ ABILITY ON EEG: AN EVENT-RELATED POTENTIAL STUDY DURING ARITHMETIC TESTING

 
  อาจารย์ที่ปรึกษา รศ. ดร.เสรี ชัดแช้ม  
       
       
       
       
  ชื่อ-นามสกุล นายประวิทย์ ทองไชย  
  สาขาวิชา การวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา  
  ปีการศึกษาที่สำเร็จ 2554
 
  ดุษฎีนิพนธ์

การพัฒนาเกณฑ์การคัดเลือกที่ปรึกษางานวิจัย
THE DEVELOPMENT OF CRITERIA FOR SELECTING RESEARCH CONSULTANTS

 
  อาจารย์ที่ปรึกษา

ผศ.ดร.สุชาดา กรเพชรปาณี

 
       
       
       
 
 
 
 
 
วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา โทร: 038-102077 โทรสาร: 038-393484 email: rmcs@buu.ac.th