ชื่อ-นามสกุล
นายโสฬส สุขานนท์สวัสดิ์  
  สาขาวิชา การวัดและเทคโนโลยีทางวิทยาการปัญญา  
  ปีการศึกษาที่สำเร็จ 2555  
  ดุษฎีนิพนธ์

การพัฒนาวิธีคัดเลือกข้อสอบข้อถัดไปในการทดสอบแบบปรับเหมาะด้วยคอมพิวเตอร์ โดยใช้ทฤษฏีการตัดสินใจ
DEVELOPMENT OF THE NEXT ITEM SELECTION PROCEDURE FOR COMPUTERIZED ADAPTIVE TESTING BY USING DECISION THEORY

 
  อาจารย์ที่ปรึกษา

รศ.ดร.เสรี ชัดแช้ม

 
   
ผศ.ดร.กฤษณะ ซินสาร
 
       
 
ชื่อ-นามสกุล
นางสาวทิพย์ ขำอยู่  
  สาขาวิชา การวัดและเทคโนโลยีทางวิทยาการปัญญา  
  ปีการศึกษาที่สำเร็จ 2555  
  ดุษฎีนิพนธ์

การพัฒนาวิธีวินิจฉัยทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ โดยใช้โมเดลลำดับขั้นคุณลักษณะ:การทดสอบแบบปรับเหมาะด้วยคอมพิวเตอร์ DEVELOPMENT OF THE ENGLISH READING SKILL DIAGNOSTIC PROCEDURE BY USING ATTRIBUTE HIERARCHICAL MODEL: COMPUTERIZED APDAPTIVE TESTING

 
  อาจารย์ที่ปรึกษา

รศ.ดร.เสรี ชัดแช้ม

 
   
ผศ.ดร.กฤษณะ ซินสาร
 
       
 
ชื่อ-นามสกุล
นายธีระวัฒน์ จันทึก  
  สาขาวิชา การวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา  
  ปีการศึกษาที่สำเร็จ 2555  
  ดุษฎีนิพนธ์

การพัฒนาเกณฑ์การประเมินการจัดการคุณภาพของวิสาหกิจชุมชน
DEVELOPMENT OF A QUALITY MANAGEMENT CRITERIA FOR COMMUNITY ENTERPRISE

 
  อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.เสรี ชัดแช้ม  
   
ผศ.ดร.บรรพต วิรุณราช
 
       
 
ชื่อ-นามสกุล
นางสาวจุไรรัตน์ ดวงจันทร์  
  สาขาวิชา การวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา  
  ปีการศึกษาที่สำเร็จ 2555  
  ดุษฎีนิพนธ์

ผลของการจินตภาพเชิงปฏิสัมพันธ์คู่ใบหน้ากับชื่อที่มีต่อการจำความสัมพันธ์ได้ของผู้สูงอายุ:การศึกษาศักย์ไฟฟ้าสมองสัมพันธ์กับเหตุการณ์ THE EFFECT OF FACE-NAME PAIR INTERACTIVE IMAGERY ON ASSOCIATIVE RECOGNITION IN ELDERLY:
AN EVENT-RELATED BRAIN POTENTIALS STUDY

 
  อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.เสรี ชัดแช้ม  
   
ผศ.ดร.สุชาดา กรเพชรปาณี
 
       
 
ชื่อ-นามสกุล
นางลัดดา เหลืองรัตนมาศ  
  สาขาวิชา การวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา  
  ปีการศึกษาที่สำเร็จ 2555  
  ดุษฎีนิพนธ์

ผลของการออกกำลังกายบนลู่วิ่งไฟฟ้าที่มีต่อเชาว์ปัญญาเชิงเลื่อนไหลและหน้าที่บริหารจัดการของสมองในวัยผู้ใหญ่ตอนต้น: การศึกษาคลื่นไฟฟ้าสมอง
EFFECTS OF TREADMILL EXERCISE ON FLUID INTELLIGENCE AND EXECUTIVE FUNCTION IN EARLY ADULT: ELECTROENCEPHALOGRAM STUDY

 
  อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.เสรี ชัดแช้ม  
   
ผศ.ดร.สุชาดา กรเพชรปาณี
 
       
 
ชื่อ-นามสกุล
นางสาวสุภาพร ศรีหามี  
  สาขาวิชา การวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา  
  ปีการศึกษาที่สำเร็จ 2555  
  ดุษฎีนิพนธ์

ผลของโปรแกรมการฝึกการวาดรูปแบบทรงเรขาคณิตที่มีต่อความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย: การศึกษาคลื่นไฟฟ้าสมอง
THE DEVELOPMENT OF A TRAINING GEOMETRIC FORM DRAWING PROGRAM FOR INCREASING SPATIAL ABILITY OF UPPER SECONDARY SCHOOL STUDENTS: AN ELECTROENCEPHALOGRAM STUDY


 
  อาจารย์ที่ปรึกษา

รศ.ดร.มรว.สมพร สุทัศนีย์

 
   
รศ.ดร.เสรี ชัดแช้ม
 
       
 
ชื่อ-นามสกุล
นายธีระ กุลสวัสดิ์  
  สาขาวิชา การวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา  
  ปีการศึกษาที่สำเร็จ 2555  
  ดุษฎีนิพนธ์

การพัฒนาโมเดลการใช้อีเลิร์นนิ่งของนักศึกษาระดับปริญญาตรี: การวิเคราะห์กลุ่มพหุ
THE DEVELOPMENT OF A E-LEARING USAGE MODEL AMONG UNDERGRADUATES: A MULTIPLE
GROUP ANALYSIS


 
  อาจารย์ที่ปรึกษา

รศ.ดร.เสรี ชัดแช้ม

 
   
รศ.ดร.สมสิทธิ์ จิตรสถาพร
 
       
 
ชื่อ-นามสกุล
นางอังคณา  กุลนภาดล  
  สาขาวิชา การวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา  
  ปีการศึกษาที่สำเร็จ 2555  
  ดุษฎีนิพนธ์

การพัฒนาเกณฑ์การให้คะแนนผังมโนทัศน์สำหรับประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาครู
DEVELOPMENT OF CRITERIA FOR SCORING CONCEPT MAPPING TO ASSESS STUDENT LEARNING OUTCOMES OF TEACHER STUDENTS.


 
  อาจารย์ที่ปรึกษา

รศ.ดร.สุพิมพ์ ศรีพันธ์วรสกุล

 
   
รศ.ดร.เสรี ชัดแช้ม
 
       
 
ชื่อ-นามสกุล
นางสาวอัญชนา  จุลศิริ  
  สาขาวิชา การวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา  
  ปีการศึกษาที่สำเร็จ 2555  
  ดุษฎีนิพนธ์

ผลของการฟังดนตรีไทยเดิมที่พึงพอใจที่มีต่อความจำขณะคิดในผู้สูงอายุ: การศึกษาคลื่นไฟฟ้าสมอง
EFFECTS OF LISTENING TO THE PLEASANT THAI CLASSICAL MUSIC ON INCREASING WORKING MEMORY IN ELDERY: AN ELECTROENCEPHALOGRAM STUDY

 
  อาจารย์ที่ปรึกษา

รศ.ดร.เสรี ชัดแช้ม

 
   
 
       
 
ชื่อ-นามสกุล
นายปริญญา เรืองทิพย์  
  สาขาวิชา การวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา  
  ปีการศึกษาที่สำเร็จ 2555  
  ดุษฎีนิพนธ์

ผลการเล่นเกมซุโดะกุที่มีต่อการเพิ่มความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย: การศึกษาคลื่นไฟฟ้าสมอง
THE EFFECT OF BRAIN TRAINING WITH SUDOKU GAMES ON INCREASING SPATIAL ABILITY OF UPPER SECONDARY SCHOOL STUDENTS: AN ELECTROENCEPHALOGRAM STUDY


 
  อาจารย์ที่ปรึกษา

รศ.ดร.เสรี ชัดแช้ม

 
   
รศ.ดร.มรว.สมพร สุทัศนีย์
 
       
 
ชื่อ-นามสกุล
นางสาวพนิดา  วิมานรัตน์  
  สาขาวิชา การวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา  
  ปีการศึกษาที่สำเร็จ 2555  
  ดุษฎีนิพนธ์

การเพิ่มการเลือกสนใจภาพและเสียงของนักเรียนโดยการออกกำลังกายแบบผสานกายจิตด้วยไม้พลอง : การศึกษาคลื่นไฟฟ้าสมอง
INCREASING STUDENT AUDIOVISUAL SELECTIVE ATTENTION BY MIND-BODY EXERCISE USING A STICK: AN ELECTROENCEPHALOGRAPHY STUDY


 
  อาจารย์ที่ปรึกษา

ผศ.ดร.สุชาดา กรเพชรปาณี

 
   
รศ.ดร.สุพิมพ์ ศรีพันธ์วรสกุล
 
 
       
 
ชื่อ-นามสกุล
นายวรากร เกรียงไกรศักดา  
  สาขาวิชา การวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา  
  ปีการศึกษาที่สำเร็จ 2555  
  ดุษฎีนิพนธ์

การประยุกต์ทฤษฏีนิวโรบิค เอ็กเซอร์ไซส์ ในการพัฒนาโปรแกรมการฝึกสมองเพื่อฟื้นฟูผู้ป่วยสภาวะสมองเสื่อมระยะเริ่มต้น
THE APPLICATION OF NEUROBICS EXERCISE THEORY TO THE DEVELOPMENT OF A BRAIN-TRAINING REHABILITATION PROGRAM FOR PATIENTS WITH MULD DEMENTIA


 
  อาจารย์ที่ปรึกษา

รศ.ดร.เสรี ชัดแช้ม

 
   
ผศ.ดร.ยุวดี รอดจากภัย
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา โทร: 038-102077 โทรสาร: 038-393484 email: rmcs@buu.ac.th