ชื่อ-นามสกุล

นายเดชา วรรณพาหุล

 
  สาขาวิชา การวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา  
  ปีการศึกษาที่สำเร็จ 2556  
  ดุษฎีนิพนธ์

      การพัฒนาโปรแกรมฝึกบริหารสมองสำหรับเพิ่มความจำระยะสั้นในผู้สูงอายุ: การศึกษาศักย์ไฟฟ้าสมองสัมพันธ์กับ
เหตุการณ์
      The Development of A Brain Fitness Training Program for Increasing Short-Term Memory in the Event-Related Brain Potential Study

 
  อาจารย์ที่ปรึกษา

 

 
   
 
 
       
 
ชื่อ-นามสกุล

นางสาวธนพร วีระเจริญกิจ

 
  สาขาวิชา การวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา  
  ปีการศึกษาที่สำเร็จ 2556  
  ดุษฎีนิพนธ์

     การพัฒนารูปแบบการประเมินทักษะการสอนคิดของครู ประถมศึกษา
     Development of an Evaluation Model of ThinkingTeaching Skills for Elementary School Teachers

 
  อาจารย์ที่ปรึกษา

รศ.ดร.เสรี ชัดแช้ม

 
   
ผศ.ดร.กฤษณะ ซินสาร
 
       
 
ชื่อ-นามสกุล

นางเพชรรัตน์ เจิมรอด

 
  สาขาวิชา การวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา  
  ปีการศึกษาที่สำเร็จ 2556  
  ดุษฎีนิพนธ์

การพัฒนาวิธีการปรับจิตวิญญาณโดยการใช้เสียงสวดมนต์
ประกอบการเคลื่อนไหวร่างกายแบบซี่กง สำหรับเพิ่มความผาสุกทางจิตวิญญาณและลดความปวดในผู้ป่วยปวดกล้ามเนื้อ
เรื้อรัง
     Development of a Spiritual Fitting Procedure  Using Prayer Sound and Qigong for Increasing Spiritual Well Being and Pain Relief In Chronic Myalgia Patients

 
  อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.เสรี ชัดแช้ม  
   
ผศ.ดร.วัลภา คุณทรงเกียรติ
 
 
       
 
ชื่อ-นามสกุล

นางกัญญา โพธิ์พันธุ์

 
  สาขาวิชา การวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา  
  ปีการศึกษาที่สำเร็จ 2556  
  ดุษฎีนิพนธ์

     การพัฒนาเกณฑ์การจัดระดับเครดิตของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
     Development of A Credit Rating for Small and Medium Enterprises

 
  อาจารย์ที่ปรึกษา    
   
 
       
 
ชื่อ-นามสกุล

นายยศพล เหลืองโสมนภา

 
  สาขาวิชา การวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา  
  ปีการศึกษาที่สำเร็จ 2556  
  ดุษฎีนิพนธ์

       การพัฒนาโปรแกรมเปลี่ยนความคิดที่ไม่เหมาะสมเกี่ยวกับความปวดและระดับความปวดประจำเดือนแบบปฐมภูมิของ
นักศึกษาพยาบาล
The Development of a Program to Change Pain Catastrophizing and Pain Intensity for Primary Dysmenorrhea in Nursing Students

 
  อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.เสรี ชัดแช้ม  
   
ผศ.ดร.สุชาดา กรเพชรปาณี
 
       
 
ชื่อ-นามสกุล

นางสาวนพมาศ
อัครจันทโชติ

 
  สาขาวิชา การวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา  
  ปีการศึกษาที่สำเร็จ 2556  
  ดุษฎีนิพนธ์

การพัฒนาดัชนีวัดความสำคัญของตัวแปรและเกณฑ์จุดตัดในการคัดเลือกตัวแปรสำหรับการจำแนกประเภทการเป็นมะเร็ง ลำไส้ใหญ่
     The Development of Variable Importance Index And Cutoff Threshold Criterion in Variable Selection For Colon Cancer Classification


 
  อาจารย์ที่ปรึกษา

 

 
   
 
 
       
 
ชื่อ-นามสกุล

นางสาวศรัชฌา กาญจนสิงห์

 
  สาขาวิชา การวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา  
  ปีการศึกษาที่สำเร็จ 2556  
  ดุษฎีนิพนธ์

ผลของการจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษด้วยวิธีการเรียนรู้อย่างมีความหมายร่วมกับการตอกย้ำความจำที่มีต่อคลื่นไฟฟ้าสมอง
ขณะจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษ
     The Effect of Memory English Vocabulary By Meaningful Leaning and Consolidation Method on Event-Related Potentials


 
  อาจารย์ที่ปรึกษา

 

 
   
 
       
 
ชื่อ-นามสกุล

Mr. Fengqin Liu

 
  สาขาวิชา การวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา  
  ปีการศึกษาที่สำเร็จ 2555  
  ดุษฎีนิพนธ์

 ผลของการใช้ภาพในการเรียนรู้ภาษาที่สองร่วมกับการออกกำลังกาย
  Effects of Using Pictures for L2 Learning with Physical Activity in Bilinguals


 
  อาจารย์ที่ปรึกษา

 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา โทร: 038-102077 โทรสาร: 038-393484 email: rmcs@buu.ac.th