ชื่อ-นามสกุล

นายจตุภัทร  เมฆพายัพ

 
  สาขาวิชา การวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา  
  ปีการศึกษาที่สำเร็จ 2557  
  ดุษฎีนิพนธ์

การตรวจสอบการระบาดของโรคไข้เลือดออกด้วยแผนภูมิควบคุม Tukey ปรับแก้ร่วมกับตัวแบบเชิงฤดูกาล

ARIMA DETECTING DENGUE HEMORRHAGIC FEVER EPIDEMICS BY ADJUSTED TUKEY’S CONTROL

 
   

 

 
   
 
       
 
ชื่อ-นามสกุล

นายประสิทธิ์  พงษ์เรืองพันธุ์

 
  สาขาวิชา การวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา  
  ปีการศึกษาที่สำเร็จ 2557  
  ดุษฎีนิพนธ์

การประยุกต์วิธีประเมินอภิมานแบบสามมิติ ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย

APPLICATION OF THREE-DIMENSIONAL META-EVALUATION FOR THE INTERNAL QUALITY ASSESSMENT AT THE INSTITUTIONAL LEVEL OF HIGHER EDUCATION IN THAILAND
 
   

 

 
   
 
       
 
ชื่อ-นามสกุล

นายอาฟีฟี  ลาเต๊ะ

 
  สาขาวิชา การวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา  
  ปีการศึกษาที่สำเร็จ 2557  
  ดุษฎีนิพนธ์

การตรวจสอบความเป็นเอกมิติของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้วิธีการวิเคราะห์คู่ขนานบูทสแตร๊ป แบบปรับใหม่

AN EXAMINING OF UNIDIMENSIONALITY OF ACHIEVEMENT TEST USING ADJUSTED
 
       
   
 
       
 
ชื่อ-นามสกุล

นางสาวสุชาดา สกลกิจรุ่งโรจน์

 
  สาขาวิชา การวัดและเทคโนโลยีทางวิทยาการปัญญา  
  ปีการศึกษาที่สำเร็จ 2557  
  ดุษฎีนิพนธ์

การประยุกต์โมเดลการตอบสนองข้อสอบในการพัฒนามาตรวัดความสุขของคนไทย: การทดสอบแบบปรับเหมาะด้วยคอมพิวเตอร์

APPLYING ITEM RESPONSE MODELING FOR THAI PAPPINESS SCALE DEVELOPMENT COMPUTERIZED ADAPTIVE TESTING
 
       
   
 
       
 
ชื่อ-นามสกุล

นายธวัชชัย ศรีพรงาม

 
  สาขาวิชา การวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา  
  ปีการศึกษาที่สำเร็จ 2557  
  ดุษฎีนิพนธ์

 การพัฒนาระบบคลังรูปภาพที่สื่อความหมายทางด้านอารมณ์ความรู้สึกในบริบทไทย

DEVELOPMENT OF THE NATIVE THAI AFFECTIVE PICTURE BANK SYSTEM
 
       
   
 
       
 
ชื่อ-นามสกุล

นายสุพจน์  นาคสวัสดิ์

 
  สาขาวิชา การวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา  
  ปีการศึกษาที่สำเร็จ 2557  
  ดุษฎีนิพนธ์

การพัฒนาเกณฑ์การประเมินทุนมนุษย์สำหรับภาคอุตสาหกรรม

DEVELOPMENT OF A HUMAN CAPITAL CRITERIA FOR INDUSTRUAL SECTOR


 
   

 

 
   
 
       
 
ชื่อ-นามสกุล

นางสาวชนัญกาญจน์ แสงประสาน

 
  สาขาวิชา การวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา  
  ปีการศึกษาที่สำเร็จ 2557  
  ดุษฎีนิพนธ์

การประมาณค่าการระเหยน้ำโดยใช้ตัวประมาณค่าแบบอัตราส่วนที่ปรับใหม่

AN EVAPORATION ESTIMATION USING THE MODIFIED RATIO ESTIMATOR


 
   

 

 
   
 
       
 
ชื่อ-นามสกุล

นางสาวทัศนีย์  เชื่อมทอง

 
  สาขาวิชา การวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา  
  ปีการศึกษาที่สำเร็จ 2557  
  ดุษฎีนิพนธ์

การพัฒนาโปรแกรมการกลอกตาสองข้างแบบแนวนอนสำหรับการเรียกคืนความจำในวัยผู้ใหญ่ตอนต้น: การศึกษาคลื่นไฟฟ้าสมองสัมพันธ์กับเหตุการณ์

DEVELOPMENT OF THE HORIZONTAL BILATERAL EYE MOVEMENTS PROGRAM FOR MEMORY RETRIEVAL ON YOUNG ADULTS: AN EVENT-RELATEDPOTENTIALS STUDY

 


 
   

 

 
   
 
       
 
ชื่อ-นามสกุล

นางสาวดวงกมล  สุขแก้วมณี

 
  สาขาวิชา การวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา  
  ปีการศึกษาที่สำเร็จ 2557  
  ดุษฎีนิพนธ์

การตรวจสอบการจัดการกำไรด้วยซัพพอร์ตเวกเตอร์รีเกรสชั่น

DETECTOMG EARNINGS MANAGEMENTT WOTJ SUPPORT VECTPR REGRESSION SCHOOL STUDENTS

 

 


 
   

 

 
   
 
       
 
ชื่อ-นามสกุล

นางสาวสุดคนึง ณ ระนอง

 
  สาขาวิชา การวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา  
  ปีการศึกษาที่สำเร็จ 2557  
  ดุษฎีนิพนธ์

การสำรวจพฤติกรรมเชิงปกปิดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยใช้เทคนิคการสอบสนอง  เชิงสุ่มแบบใหม่

A DURVEY OF SENSITIVE BEHAVIOR OF UPPER SECONDARY SCHOOL STUDENTS USING NEW RANDOMIZED RESPONSE TECHNIQUE

 


 
   

 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา โทร: 038-102077 โทรสาร: 038-393484 email: rmcs@buu.ac.th