ชื่อ-นามสกุล

นายธงชัย จินาพันธ์

 
  สาขาวิชา การวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา  
  ปีการศึกษาที่สำเร็จ 2558  
  ดุษฎีนิพนธ์

การประยุกต์การพิมพ์ภาษาไทยด้วยระบบลูกผสมคลื่นไฟฟ้าสมองและระบบติดตามดวงตาสำหรับผู้พิการทางการเคลื่อนไหว

 
   

 

 
   
 
       
 
ชื่อ-นามสกุล

นางสาวศรัญยา แสงลิ้มสุวรรณ

 
  สาขาวิชา การวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา  
  ปีการศึกษาที่สำเร็จ 2558  
  ดุษฎีนิพนธ์

การพัฒนาเกณฑ์ประเมินการจัดการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สีเขียว

 
   

 

 
   
 
       
 
ชื่อ-นามสกุล

นางสาวสุดาพรรณ อาจกล้า

 
  สาขาวิชา การวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา  
  ปีการศึกษาที่สำเร็จ 2558  
  ดุษฎีนิพนธ์

การตรวจสอบความแปรปรวนดัชนีราคาค่าก่อสร้างบ้านมาตรฐานโดยใช้สถิติทดสอบเลวีนแบบปรับใหม่

 
   

 

 
   
 
       
 
ชื่อ-นามสกุล

นางสาวสุมามาลย์ ปานคำ

 
  สาขาวิชา การวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา  
  ปีการศึกษาที่สำเร็จ 2558  
  ดุษฎีนิพนธ์

การพัฒนาวิธีการวัดฉันทามติของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญโดยใช้ทฤษฎีรัฟเซตในเทคนิคเดลฟายแบบอิเล็กทรอนิกส์

 
       
   
 
       
 
ชื่อ-นามสกุล

นางสาววาทิณี จิตรสำรวย

 
  สาขาวิชา การวัดและเทคโนโลยีทางวิทยาการปัญญา  
  ปีการศึกษาที่สำเร็จ 2558  
  ดุษฎีนิพนธ์

การพัฒนาเกณฑ์การประเมินทักษะกระบวนการประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียนของครูระดับประถมศึกษา

 
       
   
 
       
 
ชื่อ-นามสกุล

นายจาตุพักตร์ พากเพียร

 
  สาขาวิชา การวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา  
  ปีการศึกษาที่สำเร็จ 2558  
  ดุษฎีนิพนธ์

การพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์โดยใช้โมเดลแอบสแตรกโคดเป็นฐานสำหรับเพิ่มทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยม
ศึกษาตอนต้น

 
       
   
 
       
 
ชื่อ-นามสกุล

นางสาวบุราณี ระเบียบ

 
  สาขาวิชา การวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา  
  ปีการศึกษาที่สำเร็จ 2558  
  ดุษฎีนิพนธ์

การพัฒนาโปรแกรมฝึกการคิดเลขคณิตโดยประยุกต์โมเดลทริปเพิลโคด สำหรับเพิ่มความจำขณะทำงานของนักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 1


 
   

 

 
   
 
       
 
ชื่อ-นามสกุล

นางสาวปิยวรรณ ถนัดธนูศิลป์

 
  สาขาวิชา การวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา  
  ปีการศึกษาที่สำเร็จ 2558  
  ดุษฎีนิพนธ์์

การเพิ่มความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ด้วยกิจกรรมการติดตามวัตถุเคลื่อนที่แบบ 3 มิติสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย: การศึกษาคลื่นไฟฟ้าสมอง


 
   

 

 
   
 
       
 
ชื่อ-นามสกุล

นางสาวณัฐพร พวงเกตุ

 
  สาขาวิชา การวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา  
  ปีการศึกษาที่สำเร็จ 2558  
  ดุษฎีนิพนธ์

ผลของการชมภาพยนตร์สั้นไทยที่มีต่อความใส่ใจของวัยรุ่นตอนปลายการศึกษาศักย์ไฟฟ้าสมองสัมพันธ์กับเหตุการณ์

 


 
   

 

 
   
 
       
 
ชื่อ-นามสกุล

นายพรชัย ด้วงทองสุข

 
  สาขาวิชา การวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา  
  ปีการศึกษาที่สำเร็จ 2558  
  ดุษฎีนิพนธ์

โปรแกรมพัฒนาความคิดสร้างสรรค์โดยการกระตุ้นระบบประสาทแบบองค์รวมสำหรับผู้บริหารโรงเรียน

 

 


 
   

 

 
   
 
       
 
ชื่อ-นามสกุล

นางสาวประกายทิพย์ พิชัย

 
  สาขาวิชา การวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา  
  ปีการศึกษาที่สำเร็จ 2558  
  ดุษฎีนิพนธ์

การลดการสูบบุหรี่ของนักศึกษาที่ติดบุหรี่โดยใช้การเปลี่ยนความคิดและการวางเงื่อนไขพฤติกรรม: การศึกษาคลื่นไฟฟ้าสมอง

 


 
   

 

 
   
 
       
 
ชื่อ-นามสกุล

นายวสันต์ เดือนแจ้ง

 
  สาขาวิชา การวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา  
  ปีการศึกษาที่สำเร็จ 2558  
  ดุษฎีนิพนธ์

การพยากรณ์ราคาข้าวเปลือกเจ้าของไทยโดยใช้วิธีรีโปรดิวส์ซิงเคอร์เนลฮิลเบอร์ทสเปซแบบปรับใหม่

 


 
   

 

 
   
 
       
 
ชื่อ-นามสกุล

นางกรองทิพย์ เนียมถนอม

 
  สาขาวิชา การวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา  
  ปีการศึกษาที่สำเร็จ 2558  
  ดุษฎีนิพนธ์

การพยากรณ์อุปสงค์การส่งออกยางพาราของไทยไปมาเลเซียโดยวิธีการประมาณค่าพารามิเตอร์การถดถอยเชิงเส้นพหุคูณแบบใหม่

 


 
   

 

 
   
 
       
 
ชื่อ-นามสกุล

เรือโทดุสิต โพธิ์พันธุ์

 
  สาขาวิชา การวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา  
  ปีการศึกษาที่สำเร็จ 2558  
  ดุษฎีนิพนธ์

การเพิ่มความใส่ใจของนักเรียนจ่านาวิกโยธิน โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ฝึกการเคลื่อนไหวของตาแบบติดตามวัตถุ: การศึกษาศักย์ไฟฟ้าสมองสัมพันธ์กับเหตุการณ์

 


 
   

 

 
   
 
       
 
ชื่อ-นามสกุล

นายศราวุธ ยังเจริญยืนยง

 
  สาขาวิชา การวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา  
  ปีการศึกษาที่สำเร็จ 2558  
  ดุษฎีนิพนธ์

การพัฒนาเกณฑ์การประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากรปฏิบัติการด้านอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

 


 
   

 

 
   
 
       
 
ชื่อ-นามสกุล

นางสาวหนึ่งฤทัย เมฆวทัต

 
  สาขาวิชา การวัดและเทคโนโลยีทางวิทยาการปัญญา  
  ปีการศึกษาที่สำเร็จ 2558  
  ดุษฎีนิพนธ์

การกำหนดจุดตัดที่เหมาะสมของดัชนีฮาร์พ–โฮแกน สำหรับตรวจจับการลอกคำตอบใน

 


 
   

 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา โทร: 038-102077 โทรสาร: 038-393484 email: rmcs@buu.ac.th